Chelyabinsk

Address: Volhovskaya, 71, Chelyabinsk Oblast, Chelyabinsk, Russia – 454138
Phone: +7 (351) 7984822, +7 (351) 7984849, +7 (351) 7372428, +8 (951) 8055555
Website: www.yatra.narod.ru/rama.html  Email: chelyabinskyatra@mail.ru, guruparampara@mail.ru, yatra@narod.ru
Gallery: View images

 


Sri Sri Gaura Nitai

 


ISKCON Chelyabinsk Temple

 


ISKCON Chelyabinsk Temple

 

ISKCON Chelyabinsk Website
ISKCON Chelyabinsk Website