Aurangabad

Address: Hare krishna, House.No. 514, Avishkar Colony, near Rameshwar Tel Bhandar, Chistiya Chowk,CIDCO, N-6, Aurangabad
Phone: +91 9156861126 / +91 8806668681
Website:  www.iskconaurangabad.in Email: iskconaurangabad@gmail.com
Facebook: ISKCON Aurangabad 
Twitter: ISKCON Aurangabad LinkedIn: ISKCON Aurangabad 
Google+: ISKCON Aurangabad Whatsapp No: 80870 32032

Weekly program address : Radha Krishna Mandir, Near Lions Eye hospital,CIDCO,N-1,Aurangabad, Maharashtra, India-431003


Sri Sri Radha Krishna


Sri Sri Gaura Nitai


Sri Jagannath Baladev Subhadra

ISKCON Aurangabad Website